Tuesday, 29/11/2022 - 12:35|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Học Cơ Sở Phú Lộc

Kế hoạch sinh hoạt hè 2016-2017

PHOØNG GD-ÑT TAÂN CHAÂU

TRƯỜNG THCS PHÚ LỘC

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc Laäp – Töï Do - Haïnh Phuùc

 

-----------@---------- -----------oOo---------

Soá: /KH- SHH 2017

 

KEÁ HOAÏCH

TOÅ CHÖÙC SINH HOAÏT HEØ 2017

 

Căn cứ Thông báo số 477/TB-VPUBND ngày 30/12/2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại Hội nghị Tổng kết Sinh hoạt hè năm 2016;

Căn cứ Hướng dẫn số 05/HD-SGDĐT ngày 03/5/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về việc tổ chức sinh hoạt hè 2017;

-Căn cứ vào tình hình thự tế tại đơn vị

I /.MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU :

- Triển khai và tổ chức tốt các hoạt động hè góp phần thực hiện tốt các Chỉ thị của Đảng và Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em; giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, ý thức tình nguyện vì cộng đồng; giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, lòng nhân ái, biết kính trọng, lễ phép, thương yêu ông, bà, cha, mẹ, người thân trong gia đình; giáo dục tình làng, nghĩa xóm, biết giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, giao tiếp ứng xử văn hóa.

- Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tình nguyện, giáo dục tích cực nhằm tập hợp đông đảo và tạo điều kiện để nhiều học sinh tham gia sinh hoạt, đồng thời nhận được sự quan tâm, chăm sóc, vui chơi và học tập tốt hơn, giúp các em rèn luyện kỹ năng sống, hình thành tính tự lập, nhất là học sinh nghèo, vùng sâu, vùng xa, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt,… góp phần tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực, bổ ích trong trường học.

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động thiết thực theo phương châm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với sở thích, nguyện vọng và tâm sinh lý của học sinh.

 

 

 

 

II/ . BAN CHÆ ÑAÏO SINH HOAÏT HEØ 2017:

STT

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm vụ trong ban chỉ đạo SHH

1

Ông Lê Tôn Nguyên

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Bà Thái Thị Ngọc Chân

P.Hiệu trưởng

Phó trưởng ban

3

Ông Đoàn Ngọc Lợi

Tổng phụ trách Đội

P. Trưởng ban thường trực

4

Ông Dương Hồ Vũ

Bí thư chi đoàn

Phó trưởng ban tổ chức

5

Ông Huỳnh Văn Đầy

Tổ trưởng

Trưởng tiểu ban

6

Ông Lê Thanh Tùng

Tổ trưởng

Trưởng tiểu ban

7

Ông Trần Giang Đông

Tổ trưởng

Trưởng tiểu ban

8

Ông Phan Văn Thọ

Tổ trưởng

Trưởng tiểu ban

9

Ông Trần Văn Ơi

Tổ trưởng

Trưởng tiểu ban

10

Bà Đào Kim Chi

Tổ trưởng

Trưởng tiểu ban

11

Bà Nguyễn Thị Hiếu

Tổ trưởng

Trưởng tiểu ban

12

10 GVCN

Giáo viên

Thành viên

13

Các GVBM liên quan

Giáo viên

Thành viên

14

Đ/C bảo vệ

Bảo vệ

Thành viên

III/ NHIEÄM VUÏ:

1/ Tröôûng ban: Chòu traùch nhieäm chung

2/ P.tröôûng ban.Thöïc hieän nhieäm vuï ñöôïc phaân trong trong keá hoaïch, baùo caùo nhöõng coâng vieäc ñoät xuaát tham gia phong traøo ôû ñòa phöông cho tröôûng ban.

3/ P.TBan Thöôøng tröïc – Giaùm saùt vaø ñieàu haønh nhöõng coâng vieäc trong keá hoaïch- cung caáp thoâng tin , baùo caùo cho tröôûng ban.

4/ Trưởng tiểu ban: Chịu trách nhiệm phân công thành viên biên soạn và báo cáo các chuyên đề theo kế hoạch sinh hoạt hè của ban chỉ đạo.

5/.Caùc thaønh vieân: thöïc hieän nhieäm vuï maø Ban chæ ñaïo phaân coâng nhöõng coâng vieäc ñoät xuaát.

IV. ĐỐI TƯỢNG - THỜI GIAN:

1. Đối tượng:

1.1. Đối tượng được chăm lo: Tất cả học sinh trường THCS Phú Lộc

1.2. Tập thể, cá nhân tham gia công tác chăm lo:

- Các cơ quan ban, ngành, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở; nhà trường, gia đình và các tổ chức chính trị - xã hội.

2. Chủ đề Sinh hoạt hè năm 2016:

“Phát huy quyền của trẻ em trong việc tham gia vào các vấn đề của trẻ em”.

3. Thời gian tổ chức hoạt động hè: Từ ngày 01/6/2017 đến đầu năm học mới.

V /. NOÄI DUNG :

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục, chăm lo đời sống tinh thần cho thanh thiếu niên, nhi đồng

- Tăng cường các hoạt động giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, truyền thống, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, các hoạt động hướng về biển đảo cho thanh thiếu nhi thông qua các hoạt động du khảo về nguồn gắn với các ngày kỷ niệm lớn của đất nước.

- Nâng chất lượng và sáng tạo các hoạt động thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với lứa tuổi của học sinh.

- Thường xuyên tuyên truyền giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống cho học sinh tập trung vào các nội dung như giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, trong đó chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm trong phòng tránh tai nạn thương tích; phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội, bạo lực học đường; giáo dục chấp hành tốt luật giao thông; giáo dục giới tính, … góp hần thực hiện tốt Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch hành động số 371/KH-UBND ngày 17/8/2015, Kế hoạch số 482/KH-UBND ngày 26/10/2015của UBND tỉnh An Giang về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”.

- Phổ biến trong học sinh số điện thoại đường dây nóng:

+ 18008077: đặt tại Trung tâm công tác xã hội Bảo vệ trẻ em tỉnh An Giang.

+ 18001567: thuộc Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

(Cuộc gọi đến đều được miễm phí khi gia đình và trẻ em có nhu cầu cần được bảo vệ)

 

2. Tổ chức các lớp ôn tập, rèn luyện trong hè, giáo dục kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe, thể chất cho thanh thiếu niên, nhi đồng

- Tiếp tục củng cố, nâng chất các hoạt động sinh hoạt hè, trong đó, cần quan tâm đến việc đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh phù hợp với tâm lý lứa tuổi và sở thích của các em thiếu nhi, tránh ép buộc bất kỳ hình thức nào; quan tâm hơn nữa đến việc rèn luyện các kỹ năng mềm cho thanh thiếu nhi, nhất là kỹ năng tự bảo vệ; dạy bơi lội; tổ chức ôn tập kiến thức cho các em học sinh có học lực yếu;... kết hợp lồng ghép Chương trình hè tình nguyện với Chương trình Sinh hoạt hè hàng năm.

- Tổ chức các lớp rèn luyện trong hè cho học sinh chưa ngoan, để các em phấn đấu hoàn thành chương trình rèn luyện.

- Tăng cường các hoạt động ôn tập văn hóa hè, bồi dưỡng kiến thức, phụ đạo học sinh yếu, kém trong hè, giúp các em tự tin bước vào năm học mới.

- Sáng tạo và nâng chất các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng giao tiếp, ứng xử . Phát huy hiệu quả các mô hình, Câu lạc bộ học tập, Câu lạc bộ sở thích, giúp học sinh có điều kiện tham gia các hội thi phát huy năng khiếu, tư duy, óc sáng tạo: hội thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, vẽ tranh, …

- Phát động quyên góp sách giáo khoa, đồ dùng học tập tặng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới trong và ngoài huyện.

- Tổ chức cho học sinh lao động, trồng và chăm sóc cây xanh, chỉnh trang trường lớp chuẩn bị cho năm học mới.

- Phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa, can thiệp, trợ giúp, giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ bị xâm hại, bị lạm dụng sức lao động, trẻ nhiễm HIV/AIDS;

-Thường xuyên tuyên truyền, chịu trách nhiệm trong việc giáo dục cho học sinh trong việc đảm bảo an toàn tính mạng, không tổ chức đi tắm ao, hồ, sông, suối hoặc đi chơi ở những vùng có nguồn nước nguy hiểm: nước chảy mạnh, thác ghềnh, công trình công cộng, nơi có độ sâu quá đầu người,... tránh để xảy ra tai nạn thương tích cho học sinh. Quan tâm đến vấn đề tổ chức, phân công người phụ trách thật chặt chẽ trong các đợt tham quan, hoạt động dã ngoại, du khảo về nguồn nhằm tăng cường đảm bảo an toàn, giáo dục tích cực cho học sinh hiểu để phòng tránh tai nạn thương tích.

- Tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đoàn thể liên quan tổ chức các lớp phổ cập bơi, dân vũ, các hoạt động thể dục thể thao cho học sinh góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 – 2020

- Nâng cao nhận thức trong toàn ngành về các hoạt động đổi mới giáo dục toàn diện, đáp ứng nhu cầu của xã hội; tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội nhằm quản lý tốt học sinh trong dịp hè, tuyệt đối không để các em bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào các tệ nạn xã hội: buôn bán, sử dụng ma tuý, đua xe, đánh bạc hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác; giáo dục học sinh thực hiện các công việc như: thăm viếng, chăm sóc ông, bà và người thân; khám sức khỏe định kỳ, hình thành và giáo dục kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe bản thân, vệ sinh cá nhân,…

- Thành lập các đội nhóm chuyên trong trường học, tổ chức hoạt động theo từng nội dung phù hợp với tính đặc thù và điều kiện thực tế tại đơn vị: các hoạt động văn hóa, thể thao.

3. Hoạt động “Tiếp sức đến trường, ngăn dòng bỏ học”

- Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt Chỉ thị số 10/2009/CT-UBND ngày 24/8/2009 của UBND tỉnh về việc củng cố công tác giáo dục và đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập.

- Quán triệt tinh thần, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên trong toàn đơn vị và tăng cường tuyên truyền trong học sinh, phụ huynh xác định hoạt động hè là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm, là học kỳ thứ ba của các em để có sự quan tâm đúng mức. Từ đó, đề ra hình thức vận động các nguồn lực xã hội để tiếp sức cho hoạt động hè để chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường góp phần ngăn chặn học sinh trong độ tuổi phải bỏ học; đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Qua đó giúp các em có một mùa hè vui vẻ, bổ ích, thiết thực, an toàn và tiết kiệm.

- Phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác vận động học sinh bỏ học trở lại trường; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tốt “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục”, “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”; hưởng ứng mạnh mẽ “Tháng hành động vì trẻ em” bằng các hoạt động, việc làm cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền và vận động học sinh tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, tình nguyện tại địa phương vì sự phát triển của cộng đồng, tiết kiệm, đóng góp gây quỹ giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ bị khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,…

 

 

 

 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1/ Thôøi gian- Hình thöùc toå chöùc:

 

STT

Thời gian tập trung

Nội dung

Người thực hiện

1

01/06/2017

 

 

01->30/06

-Lễ khai mạc SHH

-Ý nghĩa ngày 1/6

-Tổ chức các trò chơi dân gian

-Tổ chức ôn tập và thi lại trong hè

BCĐ

Lợi

H Vũ, Đầy

Phó hiệu trưởng+ HS yếu

2

05/06/2017

-Tổ chức tập bơi tại hồ bơi trường tiểu học B Vĩnh Xương.

-Phát động HS tặng sách thư viện.

 

BCĐ

HS toàn trường+ GVCN Cô Trang- HS toàn trường

 

3

12/06/2017

Giao lưu và cổ vũ bóng đá nam : Tân Thạnh, Phú Lộc tại sân vận động Phú Lộc

BCĐ

Đầy+ GVCN+HS

 

4

19/06/2017

-Tổ chức thi vẽ tranh khối 6-7-8 chủ đề môi trường

-Tổ chức một số trò chơi

 

Thái+HS tham gia vẽ tranh

BCĐ

5

26/6/2017

-Tổ chức tập bơi tại hồ bơi trường tiểu học B Vĩnh Xương.

-Tổ chức một số trò chơi

-Vệ sinh, chăm sóc cảnh quang nhà trường

+GVCN+HS

BCĐ

 

GVCN+ HS khối 7

6

03/07/2017

-Sinh hoạt nghi thức Đội+ Trống đội

-Tổ chức một số trò chơi

-Vệ sinh, chăm sóc cảnh quang nhà trường

 

BCĐ

+GVCN+HS

Lợi+ HS

7

10/07/2017

-Tổ chức du khảo về nguồn cho HS

 

BCH Chi Đoàn

+GVCN-HS

8

17/07/201

-Thi hát Karaoke chủ đề ngày 27/7

-Hướng dẫn thực hiện cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

 

Luận

Tổ Vật lýVCN+HS

BCĐ

 

9

24/07/2017

-Thăm di tích lich sử địa phương em: Chùa núi Nổi

+Tổ chức một số trò chơi vận động

-Vệ sinh, chăm sóc cảnh quang nhà trường

Tổ Sử -GD +HS

BCĐ+ GVCN

Đầy+H Vũ

10

01/08/2017

-Tổ chức trò chơi liên hoàn theo khối

 

-Tiếp tục phát động HS tặng sách thư viện.

-Vệ sinh, chăm sóc cảnh quang nhà trường

BCĐ

GVCN+ HS khối 8

Cô Trang +GVCN - HS toàn trường

11

31/7/2017

-Cuộc thi: “ Kiến thức đội viên”

-Xem phim giáo dục kỹ năng sống

BCĐ+ GVCN

Lợi

HS toàn trường

12

7/8/2017

Họp tổng kết sinh hoạt hè

+ Khen thưởng cá nhân, tập thể thực hiện tốt sinh hoạt hè

-Vệ sinh, chăm sóc cảnh quang nhà trường

BCĐ

GVCN+ HS

2 /. Hoaït ñoäng lao ñoäng ,chænh trang tröôøng lôùp :

- GVCN cuøng hoïc sinh caùc lôùp khoái 6 ,7,8 , phaûi tham gia ñuùng vaø ñuû caùc buoåi tröïc theo lòch phaân coâng: ( Coù lòch ñính keøm )

- Veä sinh saân trường, chaêm soùc caùc loaïi- tưôùi nöôùc caây kieång.

- Giöõ gìn an ninh traät töï taïi tröôøng ñeå baûo quaûn taøi saûn chung , taêng cöôøng coâng taùc phoøng chaùy chöõa chaùy taïi ñôn vò .

-Nhaân vieân baûo veä phaûi tröïc xuyeân suoát. ,

3 /. Hoaït ñoäng vaên hoaù

- Phó hiệu trưởng tổ chức ôn tập HS yếu, thi lại trong tháng 6/2017

-Thư viện mở của vào ngày thứ hai hàng tuần vào hai buổi sáng chiều và ghi nhận số lượng bạn đọc của mỗi lớp để làm căn cứ khen thưởng sau thời gian sinh hoạt hè.

- Phòng tin học mở cửa vào thứ thứ tư vào hai buổi sáng chiều và ghi nhận số lượng HS của mỗi lớp đến phòng tin học để làm căn cứ khen thưởng sau thời gian sinh hoạt hè.

-GVCN thöôøng xuyeân tham gia caùc hoaït ñoäng heø do Ñoaøn , Ñoäi , keát hôïp vôùi caùc phong traøo cuûa hội đồng đội xã ñeå naém soá löôïng hoïc sinh lôùp mình tham gia caùc hoaït ñoäng sinh hoaït heø döïa vaøo ñoù ñeå tạo không khí vui tươi cho HS đồng thời laøm tieâu chí xeáp loaïi haïnh kieåm cuûa caùc em trong hoïc kì I naêm hoïc 2016-2017 cũng như phong trào thi đua lớp xuất sắc nhất trong việc tham gia sinh hoạt hè.

4/.Hoạt động văn nghệ, theå duïc theå thao:

Ñeå phaùt huy tính caûm thuï ngheä thuaät, phaùt trieån naêng khieáu, ñoàng thôøi taïo ñieàu kieän ñeå caùc em giao löu,töï tin hôn trong caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi.Taäp trung vaøo caùc hoaït ñoäng sau :

- Toång phuï traùch ñoäi, Bí thö chi ñoaøn GV phoái hôïp vôùi toå TDTT chòu traùch nhieäm toå chöùc troø chôi daân gian cho hoïc sinh.

- Toång phuï traùch ñoäi vaø Ñoaøn TN CS HCM leân keá hoaïch hoaït ñoäng trong suoát thời gian sinh hoạt heø , hình thöùc toå chöùc phaûi phong phuù khoâng truøng laép ñeå traùnh ñi söï nhaøm chaùn cho hoïc sinh ( coù söï tham gia cuûa GVCN caùc khoái lôùp ).

-Toå theå duïc theå thao coù keá hoaïch choïn löïa vaø taäp luyeän nhoùm naêng khieáu boùng ña,ù caàu lông, cờ vua... trong hè.

-GV dạy nhạc taäp trung ñoäi vaên ngheä cuûa tröôøng taäp dôït tham gia caùc phong traøo vaên ngheä ngay trong

Trên đây là kế hoaïch toå chöùc sinh hoaït heø naêm hoïc 2016 - 2017 cuûa Tröôøng THCS Phú Lc .Ñeå keá hoaït ñöôïc hoaøn thaønh toát , thay maët BCÑSH cuûa Tröôøng THCS Phú Lc raát mong caùc ñ/c trong ban chæ ñaïo vaø toaøn theå caùc GVCN ,ñoaøn vieân, hoïc sinh nhieät tình tham gia theo ñuùng keá hoaïch ñeà ra .

 

DUYỆT BGH

Duyệt HĐĐ xã

Phú Lộc, Ngày 15 tháng 5 năm 2017

Người lập kế hoạch

TPTĐ

 

 

 

 

Đoàn Ngọc Lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINH HOẠT HỀ CỦA HỌC SINH
(Lưu Ý: Học sinh đi sinh hoạt mang theo phiếu điểm danh này)

 

STT

Thời gian tập trung

Nội dung

Điểm danh

Có mặt

Vắng mặt

1

01/06/2017

01->03/06

-Lễ khai mạc SHH. Tổ chức các trò chơi dân gian

-Phát động HS tặng sách thư viện.

 

 

2

05/06/2017

-Tổ chức tập bơi tại hồ bơi trường tiểu học B Vĩnh Xương.

 

 

3

12/06/2017

Giao lưu và cổ vũ bóng đá nam : Tân Thạnh, Phú Lộc tại sân vận động Phú Lộc

 

 

4

19/06/2017

-Tổ chức thi vẽ tranh khối 6-7-8 chủ đề môi trường

-Tổ chức một số trò chơi

 

 

5

26/6/2017

-Tổ chức tập bơi tại hồ bơi trường TH B Vĩnh Xương.

-Tổ chức một số trò chơi

 

 

6

03/07/2017

-Sinh hoạt nghi thức Đội+ Trống đội

-Tổ chức một số trò chơi

-Vệ sinh, chăm sóc cảnh quang nhà trường

 

 

7

10/07/2017

-Tổ chức thăm di tích địa phương.

 

 

8

17/07/201

-Thi hát Karaoke chủ đề ngày 27/7

-Hướng dẫn thực hiện cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

 

 

9

24/07/2017

-Thăm di tích lich sử địa phương em: Chùa núi Nổi

+Tổ chức một số trò chơi vận động

 

 

10

01/08/2017

-Tổ chức trò chơi liên hoàn theo khối

-Tiếp tục phát động HS tặng sách thư viện.

 

 

11

31/7/2017

-Cuộc thi: “ Kiến thức đội viên”

-Xem phim giáo dục kỹ năng sống

 

 

12

7/8/2017

Họp tổng kết sinh hoạt hè

+ Khen thưởng cá nhân, tập thể thực hiện tốt SHH

-Vệ sinh, chăm sóc cảnh quang nhà trường

 

 

 

Lớp: 6A

Tuần trực:

19/6->24/6/2017

19/6/2017

20/6/2017

21/6/2017

22/6/2017

23/6/2017

GVCN:

Nguyễn Tuấn Vũ

Điểm danh

Điểm danh

Điểm danh

Điểm danh

Điểm danh

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU SINH HOẠT HỀ CỦA HỌC SINH
(Lưu Ý: Học sinh đi sinh hoạt mang theo phiếu điểm danh này)

 

STT

Thời gian tập trung

Nội dung

Điểm danh

Có mặt

Vắng mặt

1

01/06/2017

01->03/06

-Lễ khai mạc SHH. Tổ chức các trò chơi dân gian

-Phát động HS tặng sách thư viện.

 

 

2

05/06/2017

-Tổ chức tập bơi tại hồ bơi trường tiểu học B Vĩnh Xương.

 

 

3

12/06/2017

Giao lưu và cổ vũ bóng đá nam : Tân Thạnh, Phú Lộc tại sân vận động Phú Lộc

 

 

4

19/06/2017

-Tổ chức thi vẽ tranh khối 6-7-8 chủ đề môi trường

-Tổ chức một số trò chơi

 

 

5

26/6/2017

-Tổ chức tập bơi tại hồ bơi trường TH B Vĩnh Xương.

-Tổ chức một số trò chơi

 

 

6

03/07/2017

-Sinh hoạt nghi thức Đội+ Trống đội

-Tổ chức một số trò chơi

-Vệ sinh, chăm sóc cảnh quang nhà trường

 

 

7

10/07/2017

-Tổ chức thăm di tích địa phương.

 

 

8

17/07/201

-Thi hát Karaoke chủ đề ngày 27/7

-Hướng dẫn thực hiện cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

 

 

9

24/07/2017

-Thăm di tích lich sử địa phương em: Chùa núi Nổi

+Tổ chức một số trò chơi vận động

 

 

10

01/08/2017

-Tổ chức trò chơi liên hoàn theo khối

-Tiếp tục phát động HS tặng sách thư viện.

 

 

11

31/7/2017

-Cuộc thi: “ Kiến thức đội viên”

-Xem phim giáo dục kỹ năng sống

 

 

12

7/8/2017

Họp tổng kết sinh hoạt hè

+ Khen thưởng cá nhân, tập thể thực hiện tốt SHH

-Vệ sinh, chăm sóc cảnh quang nhà trường

 

 

 

Lớp: 6 B

Tuần trực:

05/6->10/6/2017

5/6/2017

6/6/2017

7/6/2017

8/6/2017

9/6/2017

GVCN:

Lê Thị Thái

Điểm danh

Điểm danh

Điểm danh

Điểm danh

Điểm danh

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINH HOẠT HỀ CỦA HỌC SINH
(Lưu Ý: Học sinh đi sinh hoạt mang theo phiếu điểm danh này)

 

STT

Thời gian tập trung

Nội dung

Điểm danh

Có mặt

Vắng mặt

1

01/06/2017

01->03/06

-Lễ khai mạc SHH. Tổ chức các trò chơi dân gian

-Phát động HS tặng sách thư viện.

 

 

2

05/06/2017

-Tổ chức tập bơi tại hồ bơi trường tiểu học B Vĩnh Xương.

 

 

3

12/06/2017

Giao lưu và cổ vũ bóng đá nam : Tân Thạnh, Phú Lộc tại sân vận động Phú Lộc

 

 

4

19/06/2017

-Tổ chức thi vẽ tranh khối 6-7-8 chủ đề môi trường

-Tổ chức một số trò chơi

 

 

5

26/6/2017

-Tổ chức tập bơi tại hồ bơi trường TH B Vĩnh Xương.

-Tổ chức một số trò chơi

 

 

6

03/07/2017

-Sinh hoạt nghi thức Đội+ Trống đội

-Tổ chức một số trò chơi

-Vệ sinh, chăm sóc cảnh quang nhà trường

 

 

7

10/07/2017

-Tổ chức thăm di tích địa phương.

 

 

8

17/07/201

-Thi hát Karaoke chủ đề ngày 27/7

-Hướng dẫn thực hiện cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

 

 

9

24/07/2017

-Thăm di tích lich sử địa phương em: Chùa núi Nổi

+Tổ chức một số trò chơi vận động

 

 

10

01/08/2017

-Tổ chức trò chơi liên hoàn theo khối

-Tiếp tục phát động HS tặng sách thư viện.

 

 

11

31/7/2017

-Cuộc thi: “ Kiến thức đội viên”

-Xem phim giáo dục kỹ năng sống

 

 

12

7/8/2017

Họp tổng kết sinh hoạt hè

+ Khen thưởng cá nhân, tập thể thực hiện tốt SHH

-Vệ sinh, chăm sóc cảnh quang nhà trường

 

 

 

Lớp: 6C

Tuần trực:

07/8->12/8/2017

7/8/2017

8/8/2017

9/8/2017

10/8/2017

11/8/2017

GVCN:

Nguyễn Thị Thơm

Điểm danh

Điểm danh

Điểm danh

Điểm danh

Điểm danh

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINH HOẠT HỀ CỦA HỌC SINH
(Lưu Ý: Học sinh đi sinh hoạt mang theo phiếu điểm danh này)

 

STT

Thời gian tập trung

Nội dung

Điểm danh

Có mặt

Vắng mặt

1

01/06/2017

01->03/06

-Lễ khai mạc SHH. Tổ chức các trò chơi dân gian

-Phát động HS tặng sách thư viện.

 

 

2

05/06/2017

-Tổ chức tập bơi tại hồ bơi trường tiểu học B Vĩnh Xương.

 

 

3

12/06/2017

Giao lưu và cổ vũ bóng đá nam : Tân Thạnh, Phú Lộc tại sân vận động Phú Lộc

 

 

4

19/06/2017

-Tổ chức thi vẽ tranh khối 6-7-8 chủ đề môi trường

-Tổ chức một số trò chơi

 

 

5

26/6/2017

-Tổ chức tập bơi tại hồ bơi trường TH B Vĩnh Xương.

-Tổ chức một số trò chơi

 

 

6

03/07/2017

-Sinh hoạt nghi thức Đội+ Trống đội

-Tổ chức một số trò chơi

-Vệ sinh, chăm sóc cảnh quang nhà trường

 

 

7

10/07/2017

-Tổ chức thăm di tích địa phương.

 

 

8

17/07/201

-Thi hát Karaoke chủ đề ngày 27/7

-Hướng dẫn thực hiện cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

 

 

9

24/07/2017

-Thăm di tích lich sử địa phương em: Chùa núi Nổi

+Tổ chức một số trò chơi vận động

 

 

10

01/08/2017

-Tổ chức trò chơi liên hoàn theo khối

-Tiếp tục phát động HS tặng sách thư viện.

 

 

11

31/7/2017

-Cuộc thi: “ Kiến thức đội viên”

-Xem phim giáo dục kỹ năng sống

 

 

12

7/8/2017

Họp tổng kết sinh hoạt hè

+ Khen thưởng cá nhân, tập thể thực hiện tốt SHH

-Vệ sinh, chăm sóc cảnh quang nhà trường

 

 

 

Lớp: 7A

Tuần trực:

12/6->17/6/2017

12/6/2017

13/6/2017

14/6/2017

15/6/2017

16/6/2017

GVCN:

Trần Thị Tiền

Điểm danh

Điểm danh

Điểm danh

Điểm danh

Điểm danh

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINH HOẠT HỀ CỦA HỌC SINH
(Lưu Ý: Học sinh đi sinh hoạt mang theo phiếu điểm danh này)

 

STT

Thời gian tập trung

Nội dung

Điểm danh

Có mặt

Vắng mặt

1

01/06/2017

01->03/06

-Lễ khai mạc SHH. Tổ chức các trò chơi dân gian

-Phát động HS tặng sách thư viện.

 

 

2

05/06/2017

-Tổ chức tập bơi tại hồ bơi trường tiểu học B Vĩnh Xương.

 

 

3

12/06/2017

Giao lưu và cổ vũ bóng đá nam : Tân Thạnh, Phú Lộc tại sân vận động Phú Lộc

 

 

4

19/06/2017

-Tổ chức thi vẽ tranh khối 6-7-8 chủ đề môi trường

-Tổ chức một số trò chơi

 

 

5

26/6/2017

-Tổ chức tập bơi tại hồ bơi trường TH B Vĩnh Xương.

-Tổ chức một số trò chơi

 

 

6

03/07/2017

-Sinh hoạt nghi thức Đội+ Trống đội

-Tổ chức một số trò chơi

-Vệ sinh, chăm sóc cảnh quang nhà trường

 

 

7

10/07/2017

-Tổ chức thăm di tích địa phương.

 

 

8

17/07/201

-Thi hát Karaoke chủ đề ngày 27/7

-Hướng dẫn thực hiện cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

 

 

9

24/07/2017

-Thăm di tích lich sử địa phương em: Chùa núi Nổi

+Tổ chức một số trò chơi vận động

 

 

10

01/08/2017

-Tổ chức trò chơi liên hoàn theo khối

-Tiếp tục phát động HS tặng sách thư viện.

 

 

11

31/7/2017

-Cuộc thi: “ Kiến thức đội viên”

-Xem phim giáo dục kỹ năng sống

 

 

12

7/8/2017

Họp tổng kết sinh hoạt hè

+ Khen thưởng cá nhân, tập thể thực hiện tốt SHH

-Vệ sinh, chăm sóc cảnh quang nhà trường

 

 

 

Lớp: 7B

Tuần trực:

26/6->01/7/2017

26/6/2017

27/6/2017

28/6/2017

29/6/2017

30/6/2017

GVCN:

Nguyễn Thị Thu Nhi

Điểm danh

Điểm danh

Điểm danh

Điểm danh

Điểm danh

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINH HOẠT HỀ CỦA HỌC SINH
(Lưu Ý: Học sinh đi sinh hoạt mang theo phiếu điểm danh này)

 

STT

Thời gian tập trung

Nội dung

Điểm danh

Có mặt

Vắng mặt

1

01/06/2017

01->03/06

-Lễ khai mạc SHH. Tổ chức các trò chơi dân gian

-Phát động HS tặng sách thư viện.

 

 

2

05/06/2017

-Tổ chức tập bơi tại hồ bơi trường tiểu học B Vĩnh Xương.

 

 

3

12/06/2017

Giao lưu và cổ vũ bóng đá nam : Tân Thạnh, Phú Lộc tại sân vận động Phú Lộc

 

 

4

19/06/2017

-Tổ chức thi vẽ tranh khối 6-7-8 chủ đề môi trường

-Tổ chức một số trò chơi

 

 

5

26/6/2017

-Tổ chức tập bơi tại hồ bơi trường TH B Vĩnh Xương.

-Tổ chức một số trò chơi

 

 

6

03/07/2017

-Sinh hoạt nghi thức Đội+ Trống đội

-Tổ chức một số trò chơi

-Vệ sinh, chăm sóc cảnh quang nhà trường

 

 

7

10/07/2017

-Tổ chức thăm di tích địa phương.

 

 

8

17/07/201

-Thi hát Karaoke chủ đề ngày 27/7

-Hướng dẫn thực hiện cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

 

 

9

24/07/2017

-Thăm di tích lich sử địa phương em: Chùa núi Nổi

+Tổ chức một số trò chơi vận động

 

 

10

01/08/2017

-Tổ chức trò chơi liên hoàn theo khối

-Tiếp tục phát động HS tặng sách thư viện.

 

 

11

31/7/2017

-Cuộc thi: “ Kiến thức đội viên”

-Xem phim giáo dục kỹ năng sống

 

 

12

7/8/2017

Họp tổng kết sinh hoạt hè

+ Khen thưởng cá nhân, tập thể thực hiện tốt SHH

-Vệ sinh, chăm sóc cảnh quang nhà trường

 

 

 

Lớp: 7C

Tuần trực:

29/5->03/6/2017

29/5/2017

30/5/2017

31/05/2017

01/06/2017

02/6/2017

GVCN:

Trần Thị Thúy Hằng

Điểm danh

Điểm danh

Điểm danh

Điểm danh

Điểm danh

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINH HOẠT HỀ CỦA HỌC SINH
(Lưu Ý: Học sinh đi sinh hoạt mang theo phiếu điểm danh này)

 

STT

Thời gian tập trung

Nội dung

Điểm danh

Có mặt

Vắng mặt

1

01/06/2017

01->03/06

-Lễ khai mạc SHH. Tổ chức các trò chơi dân gian

-Phát động HS tặng sách thư viện.

 

 

2

05/06/2017

-Tổ chức tập bơi tại hồ bơi trường tiểu học B Vĩnh Xương.

 

 

3

12/06/2017

Giao lưu và cổ vũ bóng đá nam : Tân Thạnh, Phú Lộc tại sân vận động Phú Lộc

 

 

4

19/06/2017

-Tổ chức thi vẽ tranh khối 6-7-8 chủ đề môi trường

-Tổ chức một số trò chơi

 

 

5

26/6/2017

-Tổ chức tập bơi tại hồ bơi trường TH B Vĩnh Xương.

-Tổ chức một số trò chơi

 

 

6

03/07/2017

-Sinh hoạt nghi thức Đội+ Trống đội

-Tổ chức một số trò chơi

-Vệ sinh, chăm sóc cảnh quang nhà trường

 

 

7

10/07/2017

-Tổ chức thăm di tích địa phương.

 

 

8

17/07/201

-Thi hát Karaoke chủ đề ngày 27/7

-Hướng dẫn thực hiện cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

 

 

9

24/07/2017

-Thăm di tích lich sử địa phương em: Chùa núi Nổi

+Tổ chức một số trò chơi vận động

 

 

10

01/08/2017

-Tổ chức trò chơi liên hoàn theo khối

-Tiếp tục phát động HS tặng sách thư viện.

 

 

11

31/7/2017

-Cuộc thi: “ Kiến thức đội viên”

-Xem phim giáo dục kỹ năng sống

 

 

12

7/8/2017

Họp tổng kết sinh hoạt hè

+ Khen thưởng cá nhân, tập thể thực hiện tốt SHH

-Vệ sinh, chăm sóc cảnh quang nhà trường

 

 

 

Lớp: 8A

Tuần trực:

10/07-> 15/7/2017

10/7/2017

11/7/2017

12/7/2017

13/7/2017

14/7/2017

GVCN:

Tạ Kim Hà

Điểm danh

Điểm danh

Điểm danh

Điểm danh

Điểm danh

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINH HOẠT HỀ CỦA HỌC SINH
(Lưu Ý: Học sinh đi sinh hoạt mang theo phiếu điểm danh này)

 

STT

Thời gian tập trung

Nội dung

Điểm danh

Có mặt

Vắng mặt

1

01/06/2017

01->03/06

-Lễ khai mạc SHH. Tổ chức các trò chơi dân gian

-Phát động HS tặng sách thư viện.

 

 

2

05/06/2017

-Tổ chức tập bơi tại hồ bơi trường tiểu học B Vĩnh Xương.

 

 

3

12/06/2017

Giao lưu và cổ vũ bóng đá nam : Tân Thạnh, Phú Lộc tại sân vận động Phú Lộc

 

 

4

19/06/2017

-Tổ chức thi vẽ tranh khối 6-7-8 chủ đề môi trường

-Tổ chức một số trò chơi

 

 

5

26/6/2017

-Tổ chức tập bơi tại hồ bơi trường TH B Vĩnh Xương.

-Tổ chức một số trò chơi

 

 

6

03/07/2017

-Sinh hoạt nghi thức Đội+ Trống đội

-Tổ chức một số trò chơi

-Vệ sinh, chăm sóc cảnh quang nhà trường

 

 

7

10/07/2017

-Tổ chức thăm di tích địa phương.

 

 

8

17/07/201

-Thi hát Karaoke chủ đề ngày 27/7

-Hướng dẫn thực hiện cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

 

 

9

24/07/2017

-Thăm di tích lich sử địa phương em: Chùa núi Nổi

+Tổ chức một số trò chơi vận động

 

 

10

01/08/2017

-Tổ chức trò chơi liên hoàn theo khối

-Tiếp tục phát động HS tặng sách thư viện.

 

 

11

31/7/2017

-Cuộc thi: “ Kiến thức đội viên”

-Xem phim giáo dục kỹ năng sống

 

 

12

7/8/2017

Họp tổng kết sinh hoạt hè

+ Khen thưởng cá nhân, tập thể thực hiện tốt SHH

-Vệ sinh, chăm sóc cảnh quang nhà trường

 

 

 

Lớp: 8B

Tuần trực:

01/8->05/8/2017

0/8/2017

02/8/2017

03/8/2017

04/8/2017

05/8/2017

GVCN:

Trần Ngọc Xuyên

Điểm danh

Điểm danh

Điểm danh

Điểm danh

Điểm danh

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINH HOẠT HỀ CỦA HỌC SINH
(Lưu Ý: Học sinh đi sinh hoạt mang theo phiếu điểm danh này)

 

STT

Thời gian tập trung

Nội dung

Điểm danh

Có mặt

Vắng mặt

1

01/06/2017

01->03/06

-Lễ khai mạc SHH. Tổ chức các trò chơi dân gian

-Phát động HS tặng sách thư viện.

 

 

2

05/06/2017

-Tổ chức tập bơi tại hồ bơi trường tiểu học B Vĩnh Xương.

 

 

3

12/06/2017

Giao lưu và cổ vũ bóng đá nam : Tân Thạnh, Phú Lộc tại sân vận động Phú Lộc

 

 

4

19/06/2017

-Tổ chức thi vẽ tranh khối 6-7-8 chủ đề môi trường

-Tổ chức một số trò chơi

 

 

5

26/6/2017

-Tổ chức tập bơi tại hồ bơi trường TH B Vĩnh Xương.

-Tổ chức một số trò chơi

 

 

6

03/07/2017

-Sinh hoạt nghi thức Đội+ Trống đội

-Tổ chức một số trò chơi

-Vệ sinh, chăm sóc cảnh quang nhà trường

 

 

7

10/07/2017

-Tổ chức thăm di tích địa phương.

 

 

8

17/07/201

-Thi hát Karaoke chủ đề ngày 27/7

-Hướng dẫn thực hiện cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

 

 

9

24/07/2017

-Thăm di tích lich sử địa phương em: Chùa núi Nổi

+Tổ chức một số trò chơi vận động

 

 

10

01/08/2017

-Tổ chức trò chơi liên hoàn theo khối

-Tiếp tục phát động HS tặng sách thư viện.

 

 

11

31/7/2017

-Cuộc thi: “ Kiến thức đội viên”

-Xem phim giáo dục kỹ năng sống

 

 

12

7/8/2017

Họp tổng kết sinh hoạt hè

+ Khen thưởng cá nhân, tập thể thực hiện tốt SHH

-Vệ sinh, chăm sóc cảnh quang nhà trường

 

 

 

Lớp: 8C

Tuần trực:

24/7 -> 29/7/2017

24/7/2017

25/7/2017

26/7/2017

27/7/2017

28/7/2017

GVCN:

Nguyễn Tuấn Vũ

Điểm danh

Điểm danh

Điểm danh

Điểm danh

Điểm danh

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

Có mặt

Vắng mặt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU ĐIỂM DANH

HS tham gia sinh hoạt hè 2016-2017

GVCN:

Lớp:

STT

Thời gian tập trung

Điểm danh

(Lịch trường)

Điềm danh tuần trực ( Lịch của lớp)

Thứ 2

………...

Thứ 3

………...

Thứ 4

………...

Thứ 5

………...

Thứ 6

………...

 

 

Có Măt

Vắng

mặt

Măt

Vắng mặt

Măt

Vắng mặt

Măt

Vắng mặt

Măt

Vắng mặt

Măt

Vắng mặt

1

01/06/2017

01->03/06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

05/06/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

12/06/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

19/06/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

26/6/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

03/07/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

10/07/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

17/07/201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

24/07/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

01/08/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

31/7/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

7/8/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GVCN gửi lại danh sách điểm danh này trước ngày 12/8/2017 để Ban chỉ đạo sinh hoạt hề của trường tổng kết khen thưởng

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 10
Tháng 11 : 904
Năm 2022 : 811.290