Tuesday, 29/11/2022 - 12:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Học Cơ Sở Phú Lộc

Kế hoạch kiểm tra học kỳ I THCS phú Lộc

2017-2018

 

 

PHÒNG GD-ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHÚ LỘC Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 221 /KH-THCS

Phú Lộc, ngày 30 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2017-2018

 

Thực hiện theo hướng dẫn số: / GDĐT-CMTHCS ngày 28 tháng 11 năm 2017 về việc tổ chức kiểm tra học kì I năm học 2017-2018 cho học sinh cấp THCS.

Nay trường THCS Phú Lộc xây dựng kế hoạch kiểm tra học kì I năm học 2017-2018 như sau:

I.Mục đích,yêu cầu:

-Nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh trong học kì I, trên cơ sở đó phát huy những mặt mạnh và những mặt còn hạn chế của việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của trường.

-Việc kiểm tra, đánh giá học sinh đảm bảo tính vừa sức và phù hợp với đối tượng học sinh,đảm bảo theo chuẩn kiến thức kĩ năng và nội dung giảm tải chương trình ở các môn học.

-Đảm bảo đúng và đủ chương trình trước tổ chức kiểm tra học kì I.

II. Tổ chức thực hiện:

1.Tổ chức ôn tập:

-Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch ôn tập thi kiểm tra học kì I gửi về Ban Giám Hiệu duyệt hạn chót là ngày 13/12/2017.

-Tổ trưởng phân công và duyệt đề kiểm tra học kì I ở các khối 6,7,8,9 của các môn học.

- Nội dung ôn tập đảm bảo kiến thức trọng tâm cơ bản của chương trình theo chuẩn kiến thức kĩ năng và chương trình giảm tải của từng môn học.

- Mỗi giáo viên ra 02 đề/ 1 môn/ 1 khối và nộp cho tổ trưởng ký duyệt. Đồng thời nộp file đề ( 02 đề), hướng dẫn chấm (02 HDC), ma trận cho tổ trưởng để tổ trưởng chép vào USB và nộp tất cả các file này cho BGH.

- Các tổ trưởng tập hợp ma trận đề, đề thi, hướng dẫn chấm, file của tất cả giáo viên trong tổ và nộp cho BGH hạn chót lúc 16 giờ ngày 18/12/2017.

2.Ra đề kiểm tra:

a) Các tổ chuyên môn ra đề thi kiểm tra Học kì I tất cả các môn thuộc 4 khối lớp 6,7, 8, 9:Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, CNPV (Khối 6), CNNN(khối 7), CNCN(khối 8,9), Ngữ Văn, GDCD, Vật lý, Địa lý, Toán, Lịch sử, Tiếng Anh, Sinh học, Tin học( khối 6,7), Hóa học( khối 8).

Lưu ý: Sở Giáo Dục ra đề kiểm tra học kì I đối với 03 môn: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh của khối 6 và khối 9.

b) Nội dung và hình thức đề thi kiểm tra Học kì I:

QJ .Nội dung đề kiểm tra:

- Nội dung đề kiểm tra học kì I bao gồm kiến thức trong chương trình học kì I năm học: 2017-2018, đảm bảo theo chuẩn kiến thức kĩ năng, nội dung giảm tải chương trình và có phân hóa đối tượng học sinh ở 4 khối lớp 6,7,8,9.

Tuần 17 thực hiện ôn tập khối 6,7,8,9; tuần 18 khối 6,7,8,9 thực hiện kiểm tra Học kì I. Riêng Công nghệ 6,7,8,9 và Tin học 6,7 thực hiện ôn tập trong tuần 16 và GVBM tổ chức kiểm tra học kì I tại lớp đúng TKB tuần 17, cụ thể: sáng ngày 21/12/2017 (CNPV 6); chiều ngày 18,23/12/2017(CNNN 7); chiều ngày 19, 20/12/2017 (CNCN 8); sáng ngày 21/12/2017(CNCN 9); sáng ngày 20/12/2017(Tin học 6); chiều ngày 19, 20/12/2017(Tin học 7).

- Nội dung đề kiểm tra phải hướng vào mục tiêu vận dụng, không ra đề mang tính lý thuyết, buộc học sinh viết lại những điều đã thuộc lòng, trong đó các câu hỏi quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề thực tiễn, xã hội theo định hướng phát triển năng lực học sinh với tỷ lệ câu hỏi vận dụng từ 15-30% trong đề kiểm tra.

QJ. Hình thức đề kiểm tra:

- Đề kiểm tra được ra theo cấu trúc, thời gian làm bài và ma trận phù hợp với đặc trưng của từng môn học ở các khối lớp, đảm bảo kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan, gồm các câu hỏi, bài tập theo 04 mức độ: Biết, hiểu, vân dụng thấp và vận dụng cao.

  • Môn Tiếng Anh đề kiểm tra theo hướng dẫn số 18/HD-SGDĐT ngày 15/8/2016 của Sở GDĐT và hướng dẫn số 628/HD-GDĐT-CMTHCS ngày 05/9/2016 của Phòng GDĐT về việc dạy và học tiếng Anh năm học 2016-2017.

- Thời gian làm bài kiểm tra học kì của 2 môn Ngữ vănToán90 phút . Tất cả các môn còn lại làm bài trong vòng 45 phút. Riêng Tiếng Anh khối 6 và Tiếng Anh khối 9 Sở Giáo Dục ra đề thời gian làm bài trong vòng 60 phút.

c) Lưu ý: Sau khi kết thúc kiểm tra học kỳ I giáo viên tiếp tục thực hiện giảng dạy bình thường để hoàn thành chương trình, không được cắt xén chương trình.

 

III.Tổ chức coi, chấm kiểm tra:

- Đối với khối 9 mỗi phòng thi bố trí 02 giám thị để coi kiểm tra và thực hiện qui trình sắp số báo danh theo quy định của Hội đồng kiểm tra học kì I . Khối 6,7,8 mỗi phòng bố trí 01 giám thị để coi kiểm tra và thực hiện qui trình sắp số báo danh theo quy định của Hội đồng kiểm tra học kì I.

- Danh sách học sinh tham dự kiểm tra học kì I theo mẫu tự A,B,C và được bố trí 25 học sinh/01 phòng đối với khối 9; 27 đến 30 học sinh/ 01 phòng đối với các khối 6,7,8.

- Ban Giám Hiệu trường ra quyết định thành lập Hội đồng ra đề và in sao đề kiểm tra của các khối 6,7,8,9 đúng quy chế của ngành,khách quan và nghiêm túc.

- Tổ chức coi, chấm kiểm tra Học kì I nghiêm túc, khách quan, đánh giá đúng chất lượng học tập của học sinh.

- Khối lớp 9 tổ chức cắt phách và chấm cặp cho tất cả các môn.

* Lưu ý: -Trường hợp học sinh không thể tham dự kiểm tra học kì I theo lịch quy định thì GVBM cho học sinh kiểm tra bổ sung kịp thời để đảm bảo đúng tiến độ tổng kết năm học.

- Sở GDĐT sẽ tổ chức chấm thẩm định một số bài làm của học sinh ở các môn ở một số đơn vị.

IV. Thời gian kiểm tra:

1.Thời gian thi kiểm tra học kì I:

Khối 6,7,8,9: Thời gian kiểm tra HKI từ ngày 25/12/2017 đến hết ngày 29/12/2017.

2. Các môn Thể dục, Mĩ thuật, Âm nhạc, Công nghệ 6,7,8,9, Tin học 6,7 giáo viên bộ môn tổ chức cho học sinh thi kiểm tra học kì I theo Thời khóa biểu của lớp học trong tuần 17 (từ ngày 18/12/2017 đến ngày 23/12/2017 ).

( Cụ thể như sau:

^Thể dục 6,7,8,9 kiểm tra Học kì I từ 19/12/2017 hết ngày 22/12/2017.

^ Âm nhạc, Mĩ thuật 6,7,8,9 hoàn thành kiểm tra Học kì I trong tuần 17.

^ Công nghệ 6, 7, 8, 9 kiểm tra Học kì I vào các ngày cụ thể :

@ Ngày 21/12/2017 (CNPV 6).

@ Ngày 18, 23/12/2017 (CNNN 7).

@ Ngày 19, 20/12/2017 (CNCN 8).

@ Ngày 21/12/2017 (CNCN 9).

^ Tin học 6,7:

@ Ngày 20/12/2017 (Tin học 6).

@ Ngày 19, 20/12/2017 (Tin học 7).

 

( Lưu ý: Các môn Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Công nghệ khối 6,7,8,9 và Tin học 6,7 GVBM cập nhật các cột điểm của Học kì I vào Sổ GTGĐ hạn chót là ngày 27/12/2017.

 

4. Các môn còn lại:

  1. BUỔI SÁNG: Khối 6, 9

 

« Khối 6: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh: Sở GDĐT ra đề kiểm tra Học kì I

NGÀY

MÔN

THỜI GIAN

25/12/2017

NGỮ VĂN ( 90’)

GDCD ( 45’)

Từ7h20’→ 8h 50’

9h 35’→ 10h20’

26/12/2017

TOÁN (90’)

ĐỊA LÝ (45’)

Từ7h20’→ 8h 50’

9h 35’→ 10h20’

27/12/2017

TIẾNG ANH (60’)

LỊCH SỬ( 45’)

Từ 7h20’→ 8h 20’

9h 5’ → 9h50’

29/12/2016

VẬT LÝ (45’)

SINH HỌC (45’)

Từ 7h20’→ 8h5’

8h 50’→ 9h35’

 

« Khối 9: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh: Sở GDĐT ra đề kiểm tra Học kì I

 

NGÀY

MÔN

THỜI GIAN

25/12/2017

NGỮ VĂN ( 90’)

GDCD ( 45’)

Từ7h20’→ 8h 50’

9h 35’→ 10h20’

26/12/2017

TOÁN (90’)

ĐỊA LÝ (45’)

Từ7h20’→ 8h 50’

9h 35’→ 10h20’

27/12/2017

TIẾNG ANH (60’)

LỊCH SỬ( 45’)

Từ 7h20’→ 8h 20’

9h 5’ → 9h50’

28/12/2017

HÓA HỌC (45’)

 

Từ 7h20’→ 8h5’

 

29/12/2016

VẬT LÝ (45’)

SINH HỌC (45’)

Từ 7h20’→ 8h5’

8h 50’→ 9h35’

 

 

 

  1. BUỔI CHIỀU: Khối 7, 8

 

« Khối 7:

NGÀY

MÔN

THỜI GIAN

25/12/2017

NGỮ VĂN ( 90’)

GDCD ( 45’)

Từ13h20’→14h50’

15h35’→16h20’

26/12/2017

TOÁN (90’)

ĐỊA LÝ (45’)

Từ13h20’→14h50’

15h35’→16h20’

27/12/2017

TIẾNG ANH (45’)

LỊCH SỬ( 45’)

Từ13h20’→14h5’

14h50’→ 15h35’

29/12/2016

VẬT LÝ (45’)

SINH HỌC (45’)

Từ13h20’→ 14h5’

14h50’→ 15h35’

 

« Khối 8:

NGÀY

MÔN

THỜI GIAN

25/12/2017

NGỮ VĂN ( 90’)

GDCD ( 45’)

Từ13h20’→14h50’

15h35’→16h20’

26/12/2017

TOÁN (90’)

ĐỊA LÝ (45’)

Từ13h20’→14h50’

15h35’→16h20’

27/12/2017

TIẾNG ANH (45’)

LỊCH SỬ( 45’)

Từ13h20’→14h5’

14h50’→ 15h35’

28/12/2017

HÓA HỌC (45’)

 

Từ 13h20’→ 14h5’

 

29/12/2016

VẬT LÝ (45’)

SINH HỌC (45’)

Từ13h20’→ 14h5’

14h50’→ 15h35’

 

 

V. HÌNH THỨC KIỂM TRA

- Thi theo danh sách phòng thi (Theo mẫu tự A,B,C)

- Buổi thi:

+ Khối 6,9 : Thi buổi sáng.

+ Khối 7,8: Thi buổi chiều.

- Số phòng thi hàng buổi:

+ Khối 9: 03 phòng ( 25 HS/ phòng)

+ Khối 8: 03 phòng ( Khoảng 29 HS / phòng )

+ Khối 7: 03 phòng ( Khoảng 34 HS/ phòng)

+ Khối 6 : 04 phòng ( Khoảng 27 HS / phòng ).

- Phân công chuẩn bị:

+ Danh sách phòng thi các khối : Trinh-Ngọc Lợi

+ Các loại ấn chỉ phục vụ kỳ thi: Trinh-Ngọc Lợi

+ Cắt phách, đánh số mật mã bài thi khối 9: Ngọc Lợi.

+ Cơ sở vật chất ( phòng thi ) : Bảo vệ Phan Văn Soài

+ Các biểu mẫu thống kê: điểm kiểm tra học kỳ,xếp loại thống kê 2 mặt

giáo dục,TBM và các biểu mẫu khác.

VI. CÔNG TÁC CHẤM BÀI KIỂM TRA HKII:

- Chấm cặp đối với khối 9:

* Ngữ Văn: Chi - Kiều.

* Toán: Thọ - Hậu

* Tiếng Anh: Ơi - Đoàn

* Vật lý: Đông - Đảm

* Lịch sử: Tùng - Nhi

* Hóa học: Hiếu - Thơm

* Sinh học: Định - Tiền

* Địa lý: Nhàn - Hằng

* GDCD: Trân - Nhi

- Nhằm đảm bảo báo cáo Sơ kết về Phòng Giáo Dục kịp thời các tổ chấm bài, giao trả bài kiểm tra học kì I khối 6,7,8,9 và cập nhật điểm kiểm tra học kì I vào sổ GTGĐ sau hai ngày kể từ ngày thi môn đó.

.

VII. THỰC HIỆN ĐIỂM SỐ:

1)Thực hiện điểm số

- GVBM hoàn thành tất cả các cột điểm kiểm tra Học kì I, TBM Học kì I: hạn chót 8 giờ sáng ngày 02/01/2018 (thứ ba).

- GVCN hoàn tất cột TBM Học kì I và khâu xếp loại HL – HK ở sổ GTGĐ hạn chót 14 giờ chiều ngày 03/01/2018 (thứ tư).

- GVBM hoàn thành ký sửa các trang trong Sổ GTGĐ trước 14 giờ ngày 04/01/2018.

- GVCN hoàn thành ký xác nhận của GVCN các trang trong Sổ GTGĐ trước 16 giờ 30 phút ngày 6/01/2018.

2)Học bạ: GVCN, GVBM vào học bạ hạn chót: 09/01/2018( thứ ba)

* Lưu ý: Các tổ trưởng phân công tổ viên kiểm tra chéo điểm số và ghi nhận những điểm số chưa đúng vào biên bản cụ thể và có chỉnh sửa cho đúng quy định. Biên bản kiểm tra chéo Sổ GTGĐ và học bạ gửi cho BGH vào ngày 17/01/2018(thứ tư)

Trên đây là kế hoạch kiểm tra học kì I, đề nghị các tổ trưởng triển khai trong buổi sinh hoạt chuyên môn để tất cả giáo viên đều nắm và thực hiện tốt nội dung kế hoạch.

 

 

 

Nơi nhận:

- Tổ trưởng; KT. HIỆU TRƯỞNG

  • Lưu VT. PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Thái Thị Ngọc Chân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 10
Tháng 11 : 903
Năm 2022 : 811.289